HES Kodu ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik bilgisi, HES kodu bilgisi, risk değerlendirme bilgisi, ateş ölçümü bilgisi şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu (“Fon”) tarafından veri sorumlusu olarak, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Fon tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; bina, tesis yerleşkeleri ve işin, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, kurum operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kamu sağlığının korunması, olası yaygın hastalık ve virüslere karşı önlem alınması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.

4) Kaynak ve Hukuki Sebep

Tarafınızdan fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarımı, cihaz, sağlık taraması yolu ile toplanan kişisel verileriniz; belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, verilerinizi işleme amacımıza sebep yasal düzenlemeler ile kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun’un 6. Maddesinde öngörülen hukuki sebeplere dayanılarak otomatik, kısmen otomatik veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

5) Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.palladiumatasehir.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; info@palladiumatasehir.com.tr e-mail adresine; mobil imzalı, e-imzalı veya sistemlerimizde kayıtlı ve onaylı e-mail adresiniz vasıtasıyla ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Palladium Ataşehir AVM Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No:8 34746 Ataşehir/ İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Fon, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Fon tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.